Privacyverklaring & Disclaimer

Contego is verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Het kan zijn dat zij persoonsgegevens van jou heeft, omdat je de website bezoekt, een klant bent of Contego als dienstverlener bijstaat.

Contego zal goed voor jouw persoonsgegevens zorgen. Dit doen zij door, persoonlijke gegevens die jij toestuurt, vertrouwelijk te behandelen en jouw privacy te respecteren. Zij houden zich hierbij aan een wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het moet voor jou inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Er moet een geldige reden zijn om persoonsgegevens te gebruiken. Er zullen iet meer persoonsgegevens worden verzameld dan noodzakelijk. Ook zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Contego zorgt er voor dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Bij het nemen van maatregelen wordt gekeken naar hoe belangrijk en gevoelig van jouw persoonsgegeven is.

Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb jij het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met Contego op via info@contego.nl.

Contego bewindvoering en mentorschap
Hanzestraat 27
7006 RH Doetinchem

Kamer van koophandelnummer:75733994

Gebruik van persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem van jouw computer en gebruikte internetbrowser toegezonden. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt voor de beveiliging van de website, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan Contego toestuurt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email. Als je het contactformulier invult vragen wij om een naam, woonplaats en emailadres. Als je een contactformulier invult of een email toestuurt geef je toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken.

Bewindvoering en mentorschap
Ben jij een eventuele klant? Contego voert altijd eerst een intakegesprek. Als jij je prettig voelt bij de dienstverlening van Contego en zij jou als klant als accepteert dan zal Contego starten met de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden zijn een aantal persoonsgegevens nodig.

Er zal naar de volgende gegevens worden gevraagd:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Burgerlijke staat en eventuele huwelijkse voorwaarden
– Geboortedatum en geboorteplaats
– Gegevens gezinssituatie en woonsituatie
– Gegevens bankrekeningnummer, tenaamstelling en recente afschriften
– Overige persoonsgegevens die je aan Contego toestuurt

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

– Gegevens bankrekeningnummer, tenaamstelling en recente afschriften.
– BSN nummer, kopie ID/ paspoort en machtiging DIGI-D
– Gegevens over jouw inkomsten en uitgaven (waaronder bijvoorbeeld uitkering, salaris, toeslagen, vaste lasten, maar ook gegevens voor de verzekeringen huur/hypotheek)
– Gegevens over goederen en andere bezittingen.
– Gegevens over schulden, faillissementen, procedures, maatregelen en betalingsregelingen en betreffende documentatie daarover.

Ook is het van belang dat Contego bij mentorschap inzicht heeft in het ziektebeeld van jou.

Contactgegevens van de huisarts zijn hiervoor nodig .De mentor van Contego heeft ook toegang tot een elektronisch cliëntdossier als het gaat om wonen en zorg. Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Onder bewind
Op het moment dat de gegevens compleet zijn wordt een verzoek tot onder bewindstelling of mentorschap per post naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank besluit of Contego wordt benoemd als bewindvoerder of mentor. De rechtbank stuurt daarover een beschikking. Hierin staan jouw naam, voorletters, adres en geboortedatum vermeld.

Contego zal als bewindvoerder controleren of je inkomsten ontvangt, uitgaven betalen, zorgen voor dagelijks onderhoud van spullen, belastingaangifte doen en toeslagen aanvragen, de administratie van inkomsten en uitgaven bijhouden.

Ook zorgt Contego als bewindvoerder voor een aantekening van het bewind in het kadaster als er bijvoorbeeld sprake is van een koophuis.

Contego zal een leef en beheerrekening openen bij een betreffende bank. Hierbij stuurt Contego een kopie identiteitsbewijs mee en de beschikking waaruit blijkt dat zij benoemd zijn. Bankafschriften van de rekening gaat rechtstreeks naar Contego.

Contego zal de hen bekende adressen aanschrijven en verzoeken om alle post naar Contego op te sturen en een actuele stand van zaken te geven van niet betaalde rekeningen. Ook instanties als Gemeente, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV worden door Contego geïnformeerd.

De bewindvoerder van Contego heeft een keer per 2 maanden contact en zal 1 keer per jaar persoonlijk langskomen. De Rechtbank wordt op de hoogte gehouden door jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen.

De mentor van Contego komt tenminste een keer per 2 maanden persoonlijk langs. Contego houdt de Rechtbank op de hoogte van het verloop van het mentorschap door middel van een evaluatieformulier wat om het jaar naar de Rechtbank wordt verstuurd. Daarnaast bestaat er de
5-jaarlijkse evaluatie.

Bij het einde van bewind en mentorschap of als Contego deze taken niet meer uitoefent wordt er een eindrapportage voor de Rechtbank gemaakt.

Onview
Op de website van Contego kun je inloggen in het klantsysteem, Onview. Je kunt inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Door in te loggen heb je inzicht in jouw rekening, wat er binnen is gekomen en wat er is betaald. Ook bestaat de mogelijkheid om het schuldenoverzicht in te zien en documenten in het systeem te bekijken.

Contego kan ook zien als je in het systeem hebt ingelogd.

Dienstverleners
Contego heeft ook contact met dienstverleners. Contego heeft van deze dienstverleners een bedrijfsnaam, adresgegevens en contactgegevens, zoals naam, email en telefoonnummer. Dit kunnen derde partijen zijn die noodzakelijk zijn voor de bewindvoering of het mentorschap. Dit kunnen echter ook persoonsgegevens zijn van leveranciers van Contego.

Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen aan de dienstverlener te voldoen stuurt zij aan Contego een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Waarvoor gebruikt Contego jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die behoren tot de gemaakte afspraken, het zo goed mogelijk uit voeren van de bewindvoering en mentorschap;
  • contact op te nemen met een (behandelend) arts indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden als bewindvoerder of mentor;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen van Contego;
  • facturatie van Contego aan jou;
  • om te voldoen aan eventuele andere wettelijke verplichtingen die behoren bij een bewindvoering en mentorschap, zoals audits, rekening en verantwoording en 5-jarige evaluatie;
  • uitvoeren van een overeenkomst of in contact treden met onze dienstverleners;
  • het beveiligen, verbeteren van de website en dienstverlening van Contego.

Het op een andere manier gebruiken van jouw persoonsgegevens kan alleen voor zover daarvoor toestemming verleend.


Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens Contego niet met jou in contact kan treden. Ook kan Contego zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de bewindvoering en/of mentorschap geen goede uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. Contego kan dan bijvoorbeeld geen goed beeld vormen, nader ondersteunen en handelen als bewindvoerder of mentor in lijn met jouw belangen.

Rechten van betrokkenen
Jij hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb jij het recht om eventuele toestemming die je hebt gegeven in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door Contego en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Contego in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als er een wettelijke verplichting is tot het bewaren van de persoonsgegevens dan moet Contego zich hier aan houden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar sturen naar info@contego.nl . Contego reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met Contego opnemen. Zij vindt het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen. Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Contego deelt deze persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van gemaakte afspraken, Contego dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiervoor toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Tussen Contego en deze derde partijen worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Contego worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Contego jouw gegevens aan een derde toestuurt, zorgt zij er o.a. voor dat jouw gegevens niet voor andere redenen worden gebruikt. Ook spreekt Contego af dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Als het gaat om derde partijen kun je denken aan:

– Onview, programma waarin persoonsgegevens staan voor de bewindvoering en het mentorschap;
– Onedrive, cloudopslag;
– Strato, hostingpartij voor de website;
– Kubus, accountant.

Bewaren persoonsgegevens
Contego bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Mocht je contact met Contego hebben opgenomen via het contactformulier of email dan zal, indien je geen klant bent of wordt, deze email of het ingevulde contactformulier met jouw vraag worden verwijderd als deze is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging, maar maximaal 4 weken.

Contego is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens langer te bewaren. Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het bewindvoerder- en mentorschap.

Er bestaat ook een fiscale bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Contego zoals de administratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Als het gaat om dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook het adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK nummer en btw nummer.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Contego worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website geplaatst. Contego raad je daarom aan om deze verklaring vaker te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 februari 2020.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer(aansprakelijkheidsbeperking) is van toepassing op de website www.contego.nl en al het emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de websites grote zorg is besteed, aanvaardt Contego geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Contego is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.

Het is niet toegestaan om de inhoud van een website te kopiëren, openbaar maken, op een andere wijze aan andere te tonen of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Orcon is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Als je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, vraagt Contego jou haar direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te verwijderen. Iedere openbaarmaking, kopie, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Contego is verboden.

Contego is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie (zoals emailverkeer), en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te controleren.